Algemene voorwaarden

1. Overeenkomsten
1.1 Op alle overeenkomsten met Dutchband BV zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Dutchband BV aanvaardt geen eventuele (leverings-) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling bij Dutchband BV en de aanvaarding door Dutchband BV hiervan. De koper aanvaardt door zijn bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Dutchband BV voor zover zij niet binnen acht (8) dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
1.3 De door Dutchband BV gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Dutchband BV mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Dutchband BV niet.
1.4 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Dutchband BV. Het klantenbestand zal niet worden doorverkocht aan derden.

2. Betaling
2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Dutchband BV in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
2.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Dutchband BV in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,- (inclusief BTW).
2.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
2.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Dutchband BV verrekenen.
2.6 Dutchband BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Dutchband BV totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen
3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Dutchband BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van Dutchband BV – indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

4. Aansprakelijkheid
4.1.1 Indien Dutchband BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4.1.2 Dutchband BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dutchband BV is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.1.3 Dutchband BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dutchband BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dutchband BV toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4.1.4 Dutchband BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
4.1.5 Indien Dutchband BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dutchband BV beperkt tot maximaal EUR 1.000.000.
4.1.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dutchband BV of zijn leidinggevende en/of ondergeschikten.
4.2 Overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dutchband BV is niet aansprakelijk voor kosten bij de opdrachtgever of derden die voorvloeien uit een late levering.
4.3 Onder overmacht wordt hier verstaan iedere van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door koper niet meer van Dutchband BV verlangd kan worden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: transportmoeilijkheden, brand, stakingen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, de omstandigheid dat één onzer leveranciers niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan ons levert.
4.4 Indien naar ons oordeel de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.
4.5 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kan de koper met ons een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

5. Verjaring/vervaldatum
5.1 Alle rechtsvorderingen jegens Dutchband BV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

6. Wijzigingen
6.1 Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

7. Partiële nietigheid
7.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

8. Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Dutchband BV worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Dutchband BV de opdrachtgever/afnemer een termijn van één maand nadat Dutchband BV zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
8.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
8.3 De wederpartij vrijwaart Dutchband BV tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dutchband BV in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam